Збирка модела јавнобележничких исправа

У циљу олакшања јавнобележничког пословања привредно друштво TOP Solutions д.о.о. из Београда осмислила је и приредила збирку модела јавнобележничких исправа. Ова збирка примера омогућава јавном бележнику лако вођење бележничких послова, који на основу јавних овлашћења, прихвата од странака изјаве воље и даје им потребну писмену форму на брз и ефикасан начин.

Збирка је утемељена је на важећим законима Републике Србије и важећем Јавнобележничком пословнику објављеном у Службеном Гласнику РС бр.62/2016 и 66/2017. Она представља одлично пословно решење које пружа једнако добре услове за све кориснике и на тај начин ствара бележничку праксу. Збирка је ефикасан алат и за израду јавно бележничких овера, потврда, оставина, записа и солемнизација. Основне предности којима се истиче збирка су: велики број унапред припремљених шаблон докумената, аутоматско додавање странака на одговарајућа места у запису, аутоматско додавање заглавља на свакој страни са бројем предмета и нумерацијом странице (бројчано и  словима), аутоматско додавање потеса (цртица) као попуна до краја реда, аутоматско додавање места потписа свих странака на крају документа, могућност копирања садржаја записа у/из Worda (или сличних програма за обраду текста), ….

Збирка је евидентирана као књижевно дело у Народној библиотеци Србије CIP: 347.961.1(497.11)(035), COBISS.SR-ID 263901196, ISBN 978-86-900447-0-2, и у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије.

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА употреба, копирање и умножавање и дистрибуција делова или целине садржаја ове збирке у другим штампаним публикацијама и/или електронским софтверима без предходне писане сагласности аутора на основу Члана 16 и Члана 17 Закона о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011.